მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია ზეპირი,  ან ელექტრონული ფორმით.

პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დასაფიქსირებლად, დაგვიკავშირდით ალითრეიდის სატელეფონო სერვისცენტრში,  ნომერზე:  XXXXXXXXX

დაფიქსირებულ პრეტენზიებს განიხილავს სს „ალითრეიდის” მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილება.

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონო, ციფრული, ელექტრონული ან სხვა).

პრეტენზიის განხილვის მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება განმცხადებლის მომართვისა და იდენტიფიკაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადისა.

პრეტენზიის დაფიქსირების ფორმა:

პროდუქციის კატალოგი